Protocol

Protocol Onderwijsondersteuning en studiebegeleiding

Protocol

Versie 5.0; 1 maart 2021

Dit protocol is opgesteld met als doel om ook in tijden van corona de veiligheid en gezondheid te waarborgen tijdens onze diverse vormen van studiebegeleiding en onderwijsondersteuning. De laatste richtlijn van het RIVM is altijd het uitgangspunt. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne, zowel in algemene zin als gericht op specifieke doelgroepen (leerlingen, ouders en PIOS-medewerkers). Het protocol kan naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk worden aangepast. Ook bij nieuwe ontwikkelingen of (overheids)maatregelen wordt de inhoud opnieuw bekeken en waar nodig geactualiseerd. Uitgangspunt van het protocol is dat de afspraken duidelijk en hanteerbaar zijn voor alle betrokkenen en dat onze intensieve begeleiding en persoonlijke aanpak mogelijk blijft.

Algemeen

Communicatie en geldigheid
 1. De afspraken in dit protocol gelden voor al onze diensten en vormen van (studie)begeleiding en onderwijsondersteuning.
 2. Uitgangspunt is dat de afspraken duidelijk en hanteerbaar zijn voor alle betrokkenen en dat hun veiligheid zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.
 3. De richtlijnen van het RIVM en de (eerdere) protocollen van de PO- en VO-raad zijn, voor zover van toepassing, als uitgangspunten genomen voor het opstellen van dit protocol.
 4. PIOS communiceert met betrokkenen over de afspraken en maakt afspraken zichtbaar in de vestigingen.
 5. Updates op deze afspraken worden gepubliceerd op onze website.
Onderling contact
 1. Volwassenen en leerlingen (ouder dan 12 jaar) bewaren altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
 2. Volwassenen onderling bewaren altijd 1,5 meter afstand.
 3. Leerlingen onderling bewaren altijd 1,5 meter afstand als ze ouder zijn dan 12 jaar.
 4. De beschikbare ruimtes in de vestigingen worden optimaal ingezet, zodat de passende afstand tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en werknemers gecreëerd wordt.
 5. Tijdens (individuele) begeleiding is afstand houden niet altijd mogelijk. Medewerker en leerlingen ouder dan 12 jaar worden dan gescheiden door plexiglas (kuchscherm).
Begeleiding
 1. Er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van shifts en vast aankomst- en vertrektijden.
 2. Bij binnenkomst is er duidelijk sturing door een PIOS-medewerker: kort vragen naar gezondheid, toezicht op handen desinfecteren en op basis van het geldende rooster instructie over de kortste route naar de ruimte of werkplek waar de leerling is ingedeeld.
 3. Als er meerdere shifts op een dag plaatsvinden in een vestiging (of groepen worden begeleid op een school) is er voldoende tijd tussen het vertrek van de ene groep en de aankomst van de andere groep.
Hygiëne en bescherming
 1. PIOS draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd. De hygiënevoorschriften worden hieronder uitgewerkt.
 2. Een mondkapje is sinds eind oktober 2020 verplicht voor iedereen boven de 12 jaar wanneer die zich verplaatst door het pand of een ruimte daarvan. Op de (werk)plek, als je zit, gaat het mondkapje af.
 3. Een medewerker of leerling die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kan dragen, opzetten of daarvan ernstig ontregeld raakt, is uitgezonderd van de mondkapjesplicht. De medewerker of de leerling die zich beroept op een van de uitzonderingen zal de beperking of ziekte desgevraagd op enigerlei wijze aannemelijk moeten maken.
 4. Tijdens de begeleiding wordt er geen mondkapje gedragen noch door leerlingen noch door begeleiders. Wel wordt er afstand gehouden en/of gebruik gemaakt van een plexiglas (kuch)scherm.
 5. Raak je gezicht zo min mogelijk aan, hoest of nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na één keer gebruik weg en was je handen.
 6. Als er een corona-besmetting heeft plaatsgevonden, wordt er gehandeld volgens de geldende voorschriften en aanwijzingen van de GGD.
 7. In elke vestiging zijn tenminste oppervlaktesprays, desinfecterende handgel (tenminste 70% alcohol), zeeppompjes en papieren zakdoeken aanwezig.
 8. Ruimtes waarin begeleiding gegeven wordt, worden zo veel mogelijk voor, tijdens en na gebruik geventileerd.
 9. Enkele personeelsleden worden op basis van een duidelijke schoonmaakinstructie verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van hygiënemaatregelen, zoals schoonmaken tussen shifts of begeleidingsmomenten.
 10. Bij onze gastvrijheid hoort ook iets te eten of drinken. Wij serveren dit voorafgaand op de tafel van de leerling en gebruiken zoveel mogelijk voorverpakte koekjes en dergelijke. Het gebruik van gemeenschappelijke thee- en limonadekannen of koektrommels is niet toegestaan.
 11. Iedereen met aan corona gerelateerde klachten kan zich bij de GGD laten testen. Zie met betrekking tot de instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
 12. Als je je hebt laten testen, blijf dan thuis totdat je de uitslag ontvangen hebt.
 13. Bij een negatieve uitslag kun je weer aan het werk gaan totdat de klachten zich verergeren of zich opnieuw voordoen.
Positief getest op corona
 1. Een PIOS-medewerker of leerling die positief getest is op corona blijft thuis en volgt de regels en richtlijnen van de GGD/het RIVM op inzake thuisquarantaine. De medewerker of leerling mag pas weer naar PIOS als hij na de quarantaineperiode ook 24 uur lang geen klachten meer heeft.
 2. Als iemand in het huishouden van de PIOS-medewerker of leerling positief getest is voor corona, volgt de medewerker of leerling ook hier de GGD-/RIVM-richtlijnen en regels en blijft hij thuis. Gezinsleden/huisgenoten kunnen namelijk nog ziek worden of klachten krijgen nadat een huisgenoot positief is getest. De medewerker of leerling kan weer naar PIOS als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.

Voor PIOS-medewerkers

 1. Blijf thuis bij verkoudheids- of griepklachten. Kom weer naar het werk als je minimaal 24 uur klachtenvrij bent.
 2. Blijf thuis als een gezinslid of huisgenoot koorts of benauwdsklachten heeft. Kom weer naar het werk als het gezinslid of de huisgenoot minimaal 24 uur klachtenvrij is.
 3. Wanneer jij zelf of een gezinslid of huisgenoot in de risicogroep valt, kunnen we in overleg je werkzaamheden aanpassen. In uitzonderlijke situaties of op medisch advies kun je (deels) vrijgesteld worden van werk. Er wordt dan gekeken naar ander passend werk.
 4. Wanneer blijkt dat je tijdens het werk corona-gerelateerde klachten ontwikkelt, deze worden vermoed of ziek wordt tijdens het werk, ga je direct naar huis.
 5. Schud geen handen.
 6. Was meerdere keren per dag je handen gedurende 20 seconden en/of maak gebruik van de aanwezige desinfecterende handgel. Was je handen in ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer of wanneer je zelf inschat dat dit nodig is.
 7. Maak je werkplek en gebruikte apparaten regelmatig schoon met desinfecterende middelen. Toetsenborden, muizen en chromebooks neem je voor en na gebruik af met de overal beschikbare desinfecterende doekjes/spray. Houd je telefoon voor jezelf.
 8. Uitwisselen van studiematerialen mag, maar desinfecteer voor/na elk begeleidingsmoment je handen.
 9. Ventileer werk- en kantoorruimte waar mogelijk.
 10. Voor PIOS-medewerkers die op externe locaties (op een school, zorginstelling) werken, geldt dat het protocol van de betreffende instelling leidend is. Mocht er in een dergelijk protocol niet voorzien zijn in een specifieke maatregel die de PIOS-medewerker wel wenselijk acht, dan graag contact opnemen met je leidinggevende. We bekijken dan of er aanvullende eisen moeten worden gesteld aan de externe werklocatie.
 11. Voor PIOS-medewerkers die bij een leerling thuis werken, geldt dat de afspraken en maatregelen uit dit protocol redelijkerwijs ook worden nageleefd.
 12. Werk in overleg met je leidinggevende, waar het kantoorwerk betreft, thuis.

Voor leerlingen

 1. Sla de begeleiding over bij (een vermoeden van) een corona-infectie van jezelf of van een gezinslid. Je mag weer naar PIOS komen als jij of het gezinslid 24 uur klachtenvrij is.
 2. Sla de begeleiding over bij verkoudheids- of griepklachten. Je mag weer naar PIOS komen als je 24 uur klachtenvrij bent. Voor leerlingen tot 13 jaar geldt de beslisboom, die gemaakt is voor kinderen.
 3. Wanneer tijdens de begeleiding blijkt dat je ziek bent of corona-gerelateerde klachten merkbaar zijn, wordt er contact opgenomen met je ouders en/of ga je direct naar huis of word je opgehaald. Dit geldt ook voor een eventuele broer of zus die op dezelfde locatie begeleiding krijgt.
 4. We doen extra ons best om begeleiding die je mist vanwege ziekte of verkoudheid op een later moment in te halen.
 5. Volg altijd de aangegeven looproutes in onze panden en de aanwijzingen van onze medewerkers.
 6. Uitwisselen van studiematerialen mag, maar desinfecteer voor/na elk begeleidingsmoment je handen. Raak alleen materialen aan waar nodig.
 7. Desinfecteer bij binnenkomst je handen met handgel (minstens 70% alcohol).
 8. Je wordt zoveel mogelijk ingedeeld op een vast tijdstip of in een tijdblok, kom in dit tijdblok zodat onnodig wachten en contact met anderen wordt voorkomen. Kom maximaal 10 minuten voor aanvang tot maximaal 5 minuten na aanvang van het tijdslot of tijdstip.
 9. We verzoeken leerlingen zoveel mogelijk thuis al naar het toilet te gaan ten einde toiletbezoek op onze locaties tot een minimum te beperken. Als dat toch nodig is, gaat er één leerling tegelijkertijd naar het toilet, zodat er geen wachtrij ontstaat. Bij toiletbezoek volg je de ter plekke aangegeven hygiëne-instructie. Zet een mondkapje op als je naar en van het toilet komt.
 10. Was je handen na ieder toiletbezoek, hoest/nies in je elleboog, neem papieren zakdoekjes mee en gooi die na gebruik weg, was je handen weer.
 11. Afhankelijk van de vestiging houd je pauze op je eigen werkplek of op een andere toegewezen plek/ruimte.
 12. Je kunt zelf eten en drinken meenemen volgens de standaard richtlijnen van PIOS (geen chips, energydranken, etc.).
 13. Houd je telefoon, jas en tas voor jezelf en zoveel mogelijk op je werkplek.
 14. Blijf tijdens de begeleiding op je plaats zitten. Pas na overleg met een medewerker mag je je plek verlaten. Dit geldt ook voor het einde van de begeleiding.
 15. Verlaat het pand volgens de aangegeven looproute.

Voor ouders

 1. Kinderen die gebracht worden, kunnen buiten bij de voordeur worden afgezet en opgehaald. Een medewerker komt het kind ophalen bij de deur.
 2. Voor bijvoorbeeld intake- of adviesgesprekken vragen wij u op het afgesproken tijdstip te komen en uw komst te melden bij een medewerker, wij nemen u mee naar de juiste plek.
 3. Voor iedere afspraak geldt dat er 3 personen aanwezig mogen zijn oftewel 1 ouder, 1 leerling en 1 PIOS-medewerker.
 4. Voor overleg of advies vragen wij u zoveel mogelijk telefonisch of per e-mail contact te zoeken. Als u of wij wel een persoonlijk gesprek wenselijk vinden, dan kan dat op afspraak.

Voor opdrachtgevers

 1. Wij stemmen graag ons protocol en werkwijze af met dat van onze opdrachtgevers. Het is van groot belang dat leerlingen, ouders en professionals veilig en verantwoord kunnen samenwerken.
 2. In sommige situaties of in het begeleiden van specifieke (zorg)leerlingen is in aanvulling op dit protocol maatwerk nodig. Samen met de betrokken opdrachtgever formuleren we dan aanvullende maatregelen.